หน้าแรก

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ระบบฐานข้อมูลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม

ระบบฐานข้อมูลภายนอก

ระบบฐานข้อมูลภายใน

ผู้รับผิดชอบ


1. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคย์ สธนเสาวภาคย์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวิศร ปูคะภาคผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่ปรีกษาโครงการ


1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ คุ้มมะณีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำรวน เวียงสมุทรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชสิทธิ์ พรรษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิช สุวรรณพงศ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ทีมพัฒนาระบบ


1. นายทินกร ผิวนวลศูนย์คอมพิวเตอร์
2. นายสหชัย งามชัยภูมิศูนย์คอมพิวเตอร์
3. นายเอกพันธ์ คำพิลาศูนย์คอมพิวเตอร์
4. นายทศพล ฤทธิ์เจริญวัตถุศูนย์คอมพิวเตอร์